تبلیغات
پروژه آمار سوم تجربی - پروژه آمار رایگان

امروز:

پروژه آمار رایگان

» نوع مطلب : پروژه آمار ،دانلود پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان ،

پروژه آمار رایگان

پروژه آمار رایگان : فصل دوم: ادبیات تحقیق - ادبیات موضوعی مربوط: مطالب مربوط به این بخش پشتوانه تئوریک تحقیق و مدل تحقیق است. محققین می‌بایست مطالب تئوریکی که مدل و ابعاد آن را تحت پوشش قرار می‌دهند، در این بخش بیاورد. با بررسی دقیق ادبیات موضوعی و نیز بررسی پیشینه می‌توان متغیرها، ابعاد و مؤلفه‌های مدل تحقیق را مشخص نموده و در تهیه و تنظیم ابزار گردآوری اطلاعات از آن‌ها بهره برد. - بررسی پیشینه تحقیق: هدف از گنجاندن بخش پیشینه در گزارش تحقیق به شرح است از: 1-برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش‌های قبلی با مسئله‌ی تحقیق. 2- آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسئله‌ی تحقیق. 3-آشنایی با روش‌های تحقیق مورد استفاده در پژوهش‌های گذشته.

پروژه آمار رایگان :  برای رسیدن به این اهداف توجه به نکات زیر ضروری است: الف) انتخاب منابع اطلاعاتی که به طور مستقیم با مسئله‌ی تحقیق ارتباط دارند. ب) پیشنهادات کاربردی این بخش به شرح زیر ارائه می‌گردد: -پیشینه های گردآوری شده کاملاً مشابه موضوع مورد بررسی باشند. - پیشینه‌ها به ترتیب سال آورده شوند. بهتر است که این بخش با ارائه‌ی خلاصه‌ای که دربرگیرنده‌ی نکات مهم پیشینه است پایان گیرد، بدین منظور پیشنهاد می‌گردد پیشینه در قالب جدولی منظم خلاصه گردد. فصل سوم: روش شناسی تحقیق - متغیرهای تحقیق: در این قسمت می‌بایست ابتدا مستندات مربوط به مدل تحقیق ارائه گردد و در ادامه هر یک از ابعاد مدل، تعریف عملیاتی شوند. اعتقاد نویسندگان بر این است که در این بخش ابتدا می‌بایست مستندات هر یک از متغیرهای مدل ارائه گردد و در ادامه با ارائه ابعاد، مؤلفه‌ها و گویه ها (سؤالات) تعریف عملیاتی صورت گیرد. - روش تحقیق: باید در این بخش از گزارش تحقیق به اختصار اعلان نمایند که آن‌ها برای اجرای صحیح تحقیق خود از چه روشی استفاده خواهند نمود. 

پروژه آمار رایگان

پروژه آمار رایگان :  جامعه آماری: در این بخش محقق می‌بایست شرح دقیقی از اعضای جامعه آماری خود ارائه دهد . - نمونه و نمونه گیری: این عنوان خود شامل دو بخش می‌شود: 1-تعیین حجم نمونه 2-تعیین روش نمونه برداری برای تعیین حجم نمونه فرمول‌ها و روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از مشهورترین این روش‌ها استفاده از جدول استاندارد مورگان است . - ابزار گردآوری اطلاعات: در این بند محقق باید ابزاری را که در فرآیند تحقیق جهت جمع آوری داده‌ها از آن استفاده نموده تشریح نماید. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارک. - روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: محققین می‌بایست در این بخش به اختصار نرم افزار گردآوری اطلاعات را به همراه آزمون‌های مورد استفاده در تحقیق تشریح نمایند. آن‌ها باید به اختصار ماهیت آزمون را تشریح نموده و بیان کنند که هر یک از آزمون‌ها جهت پاسخ به کدام فرضیه یا سؤال به کار می‌رود. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها آمارهای کاربردی در پروژه‌ها و رساله‌ها به دو گروه آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیلی) تقسیم می‌شود. - آمار توصیفی: در این بخش داده های عمده‌ی تحقق که عموماً برگرفته از داده‌های جمعیت شناختی تحقیق هستند، به صورت نمودار (هیستوگرام، دایره ای، ستونی و... )، جداول کوتاه و روشن شامل جداول توزیع فراوانی، درصدها و شاخص‌های آماری توصیفی مهم (مانند میانگین، میانه، انحراف معیار، خطای معیار اندازه گیری و مانند این‌ها) نشان داده می‌شود. هر یک از جداول باید شماره‌گذاری شده و دارای عنوانی باشد که محتوای آن‌ها را به گونه ای روشن و به اختصار معرفی کند. 

پروژه آمار رایگان :  آمار استنباطی(تحلیلی) داده‌ها: این بخش به آزمون فرضیات اختصاص دارد. عموماً ابتدا از آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی و سازگاری درونی پرسشنامه استفاده می‌شود و در ادامه به سؤالات تخصصی تحقیق پرداخته می‌شود. هر یک از سؤالات (یا فرضیات) تحقیق می‌بایست تبدیل به دو فرض آماری شود. این دو فرض عبارتند از فرض صفر و فرض یک. فرض صفر بیانگر عدم رابطه و عدم تفاوت بین متغیرهاست. در حالی که فرض یک (یا مخالف) بیان گر نوعی رابطه یا تفاوت بین متغیرها می‌باشد. فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات - مرور مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار: در این بند محقق جهت اشاره مجدد به دلیل اجرای تحقیق خود (هدف، مسئله) و مرتبط ساختن نتایج و پیشنهادات این فصل به سؤالات تحقیق و دور نشدن از هدف، می‌بایست به صورتی مختصر بر هدف، مسئله تحقیق، سؤالات یا فرضیات و متغیرهای تحقیق مروری داشته باشد. - نتیجه گیری و یافته‌ها: در اینجا ابتدا باید خلاصه‌ی نتایجی که از تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها که در فصل چهارم به دست آمده است، به اختصار و به زبان غیر آماری توضیح داده شود. نتایج حاصل باید به فرضیه های مطرح شده، اهداف تحقیق و سرانجام به نظریه‌ای که تحقیق در پی آزمودن آن‌ها بوده است ارتباط داده شود. مطالب این قسمت در راستای تکمیل بند قبل مطرح می‌شود و برای ارائه پیشنهادات آماده می‌شود. یعنی محقق با بررسی مسئله، هدف و فرضیات تحقیق و نتایج و یافته های تحقیق است که می‌تواند پیشنهادات کاربردی را ارائه نماید. - محدودیت‌های تحقیق: پژوهشگر همواره باید فرآیند پژوهش را مورد ارزشیابی قرار داده و نقاط ضعف احتمالی آن و میزان تأثیر این نقاط ضعف در تعمیم پذیری یافته‌ها را مورد بحث قرار دهد.

پروژه آمار رایگان :  اگر فرضیه‌ی تحقیق تأیید شده است، پژوهشگر باید عوامل احتمالی محدودکننده نتایج را که در طرح پژوهش وجود داشته و موجب خطای نوع اول شده است (یعنی فرضیه صفر درست است اما نتایج تحلیل آن را رد کرده است) ذکر کرده، علل ناتوانی خود در کنترل این عوامل و میزان احتمال تأثیر این عوامل بر نتایج را بیان کند. چنان چه بر اساس تحلیل داده‌ها فرضیه تحقیق تأیید نشده باشد، پژوهشگر باید عوامل احتمالی را که موجب خطای نوع دوم شده است (یعنی فرضیه صفر غلط است اما نتایج تحلیل درستی آن را پذیرفته است) توضیح دهد. - بحث و مقایسه: در این قسمت نتایج حاصل از تحقیق، با سایر نظریه‌های مرتبط با موضوع تحقیق و یافته های پژوهش‌های دیگر بر اساس پیشینه تحقیق مقایسه می‌گردد.

پروژه آمار رایگان :  پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی: تحقیق بر مبنای فایده و غایت به دو دسته تقسیم می‌شود: تحقیق بنیادی و تحقیق کاربردی. هدف ما انجام تحقیقات کاربردی است که در راستای حل یک مسئله یا مشکل بوده است و ویژگی بارز این نوع تحقیق، دستیابی به نتایجی است که در تصمیمات مدیریتی به کار بروند. این نکته بیانگر این واقعیت است که ماحصل انجام تحقیق در این قسمت ارائه گردد. لذا محققین محترم می‌بایست در این قسمت پیشنهادات خود را دقیقاً مطابق نتایج یافته های تحقیق ارائه نمایند. این پیشنهادات باید به طور مستقیم با یافته‌ها و نتایج به دست آمده از تحقیق مرتبط باشند. - ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده: در این قسمت می‌بایست پیشنهاداتی مفید و مؤثر برای محققین آینده که علاقه‌مند به انجام تحقیق در این زمینه‌اند ارائه شود. این قسمت می‌بایست دربرگیرنده پرسش‌های پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق باشد که در فرآیند پژوهش برای پژوهشگر به عنوان پرسش‌ها یا موضوع‌های پژوهشی جدید مطرح شده‌اند. این دسته از پیشنهادات، پژوهشگران آینده را به انجام برخی پژوهش‌های علمی بر می‌انگیزاند.

پروژه آمار رایگان با نمودار پروژه آمار رایگان ورد پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان پروژه آمار رایگان سوم تجربی پروژه آمار رایگان دبیرستان پروژه آمار رایگان word پروژه آمار رایگان کامل پروژه آمار رایگان pdf پروژه آمار رایگان سال دوم دبیرستان پروژه آمار رایگان سوم دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دوم انسانی رایگان پروژه آمار در مورد اعتیاد رایگان دانلود رایگان پروژه آمار استنباطی دانلود رایگان پروژه آمار و احتمالات دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود رایگان پروژه آمار با پرسشنامه دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد پروژه آمار با پرسشنامه رایگان دانلود رایگان پروژه آمار با 30 داده دانلود رایگان پروژه آمار با نمودار پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان پروژه آماری سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار تصادفات دانلود رایگان پروژه آمار توصیفی پروژه درس آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی رایگان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار و مدل سازی سوم تجربی رایگان پروژه آماری رایگان دوم دبیرستان پروژه آماری رایگان دبیرستان پروژه آمار دانلود رایگان پروژه رایگان آمار دوم انسانی پروژه آمار دانشگاهی رایگان پروژه آماری رایگان سوم دبیرستان پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان پروژه رایگان آمار سال سوم تجربی پروژه رایگان آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار ومدل سازی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری طلاق رایگان دانلود رایگان پروژه آمار طلاق دانلود رایگان پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار کاملا رایگان دانلود پروژه امار کامل رایگان پروژه آمار و مدلسازی رایگان پروژه ی آمار و مدلسازی رایگان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار در مورد اعتیاد دانلود رایگان پروژه آمار و مدل سازی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان پروژه رایگان آمار و مدلسازی دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه آمار کامل و رایگان پروژه های آمار رایگان دانلود پروژه های آمار رایگان پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه ی آمار رایگان پروژه ی آماری رایگان دانلود پروژه ی آماری رایگان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان


برچسب‌ها:


نوشته شده در : شنبه 12 اسفند 1396  توسط : ولی غلامی.    نظرات() .

برچسب ها: پروژه آمار رایگان ، تحقیق آمار ، پروژه آمار رشته تجربی ، دانلود تحقیق آمار سوم دبیرستان ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر